Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

 

fggf

Active School Flag

  Cad é? 

Is é an aidhm atá leis an bPróiseas Bratach Scoile Gníomhaí aitheantas a thabhairt do scoileanna a dhéanann iarracht pobail a chruthú atá oilte go fisiciúil agus a bhíonn gníomhach go fisiciúil. 

The Active School Flag process seeks to recognise schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community.

Moltar gur cheart go mbeadh uair amháin (ar a laghad) de ghníomhaíocht chorpartha idir measartha agus bríomhar ag páistí gach lá. Ach de réir suirbhé fadaimseartha atá déanta ag "Growing up in Ireland", ní dhéanann ach páiste amháin as ceathrar atá 9 mbliana d'aois an méid seo.

It is recommended that children get a minimum of one hour of moderate to vigorous physical activity per day. However, according to the Growing up in Ireland longitudinal study, only one in four nine year olds do this much activity every day.

I mbliana, tá sé mar príomhaidhm againn leibhéal aclaíochta gach páiste a fheabhsú. Tá 5 aidhm faoi leith againn le cuidiú linn an príomhaidhm seo a bhaint amach. Táimid ag súil leis an mBratach Scoile Gníomhaí a ghnóthú roimh deireadh na bliana.

Our main aim this year in Gaelscoil de híde is to improve the level of fitness of each child in the school. We have 5 specific aims to help us achieve this. We are hoping to achieve the “Active School Flag” before the end of the year.

Ár gCoiste Gníomhach - Our Active Committee

Rang 2 - Ruadhán James 

Rang 3 - Aaron Mac an tSaoir

Rang 4 - Wayne Mac an Rí

Rang 5 - Róisín Ní Mhathúna

Rang 6 - Laoise Ní Mhathúna

Múinteoirí: Sorcha Ní Fhilbín

                  Amy Ní Chofaigh

Tuistí: Serena O'Farrell

         Bridget Giblin

Ár nAidhmeanna - Our Aims

 gdsfdsgds

1. Treorú oiriúnach Corp Oideachais a chur ar fáil do ghach páiste, curaclam leathan, cothromaithe C.O a mhúnú agus a chinntiú go bhfuil polasaí C.O na scoile cuimsitheach agus cothrom le dáta.

To provide all pupils with appropriate P.E instruction, teach a broad and balanced P.E curriculum and ensure the school P.E policy is both comprehensive and up to date.

2. Réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim a chur ar fáil do pháistí, ag freastal ar éagsúlacht ár bpáistí, páistí le riachtanaisí speisialta san áireamh.

To make a range of extra-curricular activities available to children catering for the diversity of our pupils, including those with special needs.

3. Gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn ag amanna sosa chomh maith le spóirt nua a chur i gclár ama C.O na scoile.

To promote physical activity during break times as well as introducing new sports into the school P.E timetable.

4. Baint a bheith ag na páistí leis an bpróiséas agus teangmháil rialta a dhéanamh le tuistí agus an pobal.

To involve students in the process and liaise with parents and the local community.

5. Cúnamh a lorg ón bpobal agus gníomhaireachtaí eile cosúil leis an gComhpháirtíocht Áitiúil Spóirt agus na comhlachtaí náisiúnta.

To seek assistance from the community and outside agencies such as the local sports partnership and National bodies.

Pasfhocal (Password) : gaelscoil

A.B.C Skills le Michael Carroll

Sacar le Dave Dibble

Galf le Phillip Murphy (SNAG Golf)

Damhsa ar an Sean-Nós agus Damhsa Traidisiúnta

Aclaíocht, Cothromaíocht agus Comhordú

Scileanna Iománaíochta agus Liathróid Láimhe

Íoslódálacha - Downloads

 

  Nuacht - Active School News

Ceardlann Corpoideachais

Posted 1/3/2016

Rinne na múinteoirí ceardlann corpoideachais bunaithe ar ghleacaíocht le Catherine McKnight le déanaí. Táimid ag súil go mór le trial a bhaint as seo!

The teachers did a P.E workshop based on gymnastics recently. We are really looking forward trying it out!

Gearóid Gníomhach

Posted 1/2/2016

Seo é Gearóid. Is aoibhinn leis a bheith gníomhach! Gach Aoine, téann sé abhaile le páiste éigin. Le linn na deireadh seachtaine, déanann Gearóid gníomhaíochtaí leis an bpáiste agus a c(h)lann. Cuireann na páistí pictiúir/scéalta de na gníomhaíochtaí éagsúla a bhí ar siúl acu i ndialann Gearóid agus ar an Luan insíonn siad dá rang fúthú.

This is Gearóid. He loves to be active! Every Friday, he goes home with one of the children. During the weekend, Gearóid does activities with the child and their family. The children put pictures/stories about the various activities they got up to into Gearóid's journal and on Monday they tell their class all about them.

Clós na Scoile - The School Yard

Posted 15/12/2015

Thugamar faoi deara go raibh go leor páistí ag imirt sacair ag am lóin ach ní raibh na páistí gan suime i sacar chomh ghníomhach ná na páistí sin. Tá clós na scoile roinnte ina thrí ionad. Phiocamar ceann amháin acu agus le cabhair ó bheirt thuiste, Serena O'Farrell agus Bridget Giblin, chuir na múinteoirí cleas na bacóide agus cluichí eile ar an talamh i bpéint. Anois tá spás faoi leith i láir an gclóis do pháistí nach dtaitníonn sacar leo nó páistí atá ag iarraidh rud éigin difriúil a dhéanamh.  Feicfidh sibh na torthaí thíos.

We noticed that lots of children were playing soccer at lunch time but those who didn't play soccer were not as active. The school yard is separated into three areas. We took one of these areas and with the help of two parents, Serena O'Farrell and Bridget Giblin, the teachers painted hopscotch and other games on the ground. Now there is space in the middle of the yard for those who don't enjoy soccer or those who wish play something different. Below are the results.

Pasfhocal (Password) : gaelscoil

            Nascanna Úsáideacha - Useful Links