Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Caomhnú Linbh

 

Glacann Bord Bainistíochta Ghaelscoil de hÍde leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile na scoile. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi 'Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile' na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil de hÍde.

 

1. Tá glactha ag an mBord Bainistíochta Ghaelscoil de hÍde le 'Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i    mBunscoileannaagus i Scoileanna Iarbhunscoile' na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan    athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.

2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Laoise Nic an Rí

3. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA): Orla Ní Chuinneagáin

4. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Ghaelscoil de hÍde cloífear leis na                  prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí:

        Déanfaidh an scoil:

- glacadh leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon           cheist eile; 

- comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus     cúrsaí leasa leanaí

- gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d'fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do      leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá    a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;

- gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus iad a spreagadh a bheith                       rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí;

  agus

- meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí

    Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon dalta fásta lena mbaineann soghontacht           speisialta.

5. Seo leanas liosta de pholsaithe scoile maidir le caomhnú leanaí, cleachtais agus do ghníomhaíochtaí de           chuid na scoile a meastar go mbaineann siad go mór le caomhnú leanaí

Polsaithe:     Polasaí : An Cód Smachta

                    Polasaí : Frith-Bhulaíochta

                    Polasaí : Tinreamh

                    Polasaí : Maoirseacht ar Dhaltaí

    Tá sé cinntithe ag an mBord go bhfuil na polasaithe, prótacail nó cleachtais, de réir mar is cuí, curtha i           bhfeidhm i ndáil le gach ceann de na rudaí thuasluaite.

6. Cuireadh an polasaí seo ar fáil d'fhoireann na scoile agus do Choiste na dTuistí agus tá sé ar fáil go héasca     ag tuismitheoirí ach a iarraidh. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil don Roinn agus don phátrún sa chás       go n-iarrtar é.

7. Déanfaidh an Bord Bainistíochta an polasaí seo a thabhairt faoi athbhreithniú uair in aghaidh na     scoilbhliana.

 

 

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an bpolasaí seo ar an _________________[dáta]

 

Dáta an chéad athbhreithniú eile:   ________________