Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Obair Bhaile

(Homework)

 

Réamhráiteas

Cuireadh an polasaí seo le chéile ag lá inseirbhíse ar an 23/6/’06.  Bhí múinteoirí na scoile i láthair.

 

Bunchúiseanna 

Chuireamar an polasaí seo le chéile

 • Chun cumarsáid dearfach baile/scoile a chur chun cinn.
 • Chun go gcuirfeadh an oibre bhaile le ráta foghlama an pháiste.
 • Ionas go dtuigfidh múinteoirí an córas maidir le hobair bhaile agus ionas go mbeadh leanúnachas idir na ranganna
 • Ionas go dtuigfidh tuigfidh tuistí an córas ata ag an scoil maidir l’obair bhaile

 

An Plean i gcomhthéasc na scoile seo:

I nGaelscoil de hÍde, Roscomáin táimid ag iarraidh go mbeidh sé ar chumas gach linbh forbairt de réir a acmhainne / a hacmhainne féin.  Spreagann obair bhaile daltaí chun a bheith ag obair go neamhspleách agus chun a bheith freagrach as a gceachtanna féin.

 

Aidhmeanna

Seo leanas na haidhmeanna atá l’obair bhaile:

 • Scileanna agus féin-smacht a fhorbairt mar thairbhe d’fhoghlaim daltaí.
 • An obair a dhéantar sa rang a dhaingniú – tugann sé deis athbhreithnithe agus cleachtadh.
 • Scileanna staidéir a fhorbairt chun cabhrú le nósannacuí a thabhairt do pháistí agus iad ag gabháil don obair bhaile.
 • Cur chuige comhchosúil a chur chun cinn maidir le hobair bhaile na ranganna uile.
 • Na ceangail idir an baile agus an scoil a threisiú – Obair bhaile : droichead ní cath/cogadh

 

Treoirlínte

Tá an obair bhaile ann mar threisiú ar an obair a dhéantar sa rang.

Bíonn sé mínithe go soiléir do na páistí roimhré.

 • Cathain a bhíonn obair bhaile?

       Bíonn obair bhaile gach tráthnóna idir Luan go Déardaoin ach amháin ocáidí speisialta

 • Cá mbeidh an obair bhaile scríofa?

Bíonn an léitheoireacht scríofa do na naíonáin ar chlúdach a leabhair léitheoireachta

Beidh dialann obair bhaile ag na páistí ó Rang 1 ar aghaidh

 • An síníonn na tuistí an obair bhaile?

Síníonn tuistí léitheoireacht na naíonáin. Síníonn said dialann obair bhaile na páistí ó Rang 1 suas

 • Cén saghas obair bhaile a bheidh ag na páistí?

Tosaíonn Naíonáin Bheaga ar obair bhaile i mí Dheireadh Fómhair.  De ghnáth bíonn an obair bhaile seo ag na ranganna éagsúla

Naí. Bheaga – Léitheoireacht agus rud amháin scríofa

Naí. Mhóra – Léitheoireacht, litriú agus 2 rud scríofa

Rang 1 ar aghaidh – Meascán de rudaí scríofa agus rudaí ó bhéal

 • Cathain a scríobhann na páistí síos an obair bhaile?

Tá an cinneadh seo le déanamh ag an múinteoir ranga.

 • Cé mhéad ama a thógfaidh an obair bhaile?

Seo leanas an méid ama a chaitheann paistí i na ranganna éagsúla ar obair bhaile:

Naíonáin Bheaga: 15 nóiméad

Naíonáin Mhóra: 20 nóiméad

Rang 1: 30 nóiméad

Rang 2: 30 nóiméad

Rang 3: 45 nóiméad

Rang 4: 45 nóiméad

Rang 5: 60 nóiméad

Rang 6: 60 nóiméad

 

Obair bhaile agus an múinteoir tacaíochta foghlama

Tugann an múinteoir tacaíochta foghlama rudaí ó bhéal i gcónaí do na páistí faoina cúram agus bíonn sí i dteangmháil leis an múinteoir ranga ó thaobh cén obair scríofa a tabharfaidh sí.

 

Ceangal idir obair bhaile agus cúrsaí iompair

Bíonn obair sa bhreis ag an deireadh seachtaine i gcóir droch iompair.

 

Obair bhaile a cheartú

Bíonn an obair bhaile ceartaithe gach lá ag an múinteoir ranga.

 

Muna bhfuil obair déanta ag páiste

Muna bhfuil an obair bhaile déanta caithfidh litir a bheith ann ó na tuistí. Muna bhfuil litir beidh ar an bpáiste an obair a dhéanamh ag am lóin.

 

Cleachtas oiriúnach d’obair bhaile

Beidh litir ag dul chuig tuistí ag tús na bliana faoi chleachtas oiriúnach d’obair bhaile.

 

Feidhmeanna agus Freagracht

Daltaí

Tá sé dhualgas de na daltaí an obair bhaile a thugtar dóibh a dhéanamh. Muna bhfuil siad in ann tá sé de dhualgas acu a rá leis an múinteoir an maidin dár gcionn ar scoil.

Tuismitheoirí/Caomhnóirí

Tá sé de dhualgas ag tuistí coinníollacha cearta a chur ar fail do na páistí agus iad i mbun obair bhaile.  Ba cheart go gcabhródh na tuistí leis na páistí le obair ó bhéal agus go síníodh siad an obair bhaile i gcónaí.  Ba cheart go mbeadh na páistí faoi stiúr agus iad i mbun obair bhaile.

Múinteoirí

Tá sé de dhualgas ag múinteoirí an obair bhaile a cheartú gach lá. Freisin ba cheart go dtuigfeadh na páistí i gcónaí céard atá le déanamh acu.

 

Dáta Cur i bhFeidhm

Beidh an polasaí seo curtha i bhfeidhm don scoilbhliain '06/'07. 

 

Tráthchlár le hAthbhreithniú

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí seo ag deireadh na scoilbhliana '06/'07.

 

Daingniú agus Cumarsáid

Dhaingnigh an Bord Bainistíochta an polasaí go hoifigiúil ar an _____________.

 

Tagairt

 • Curaclam an Bunscoile Foghlaim do Pháiste. Treoirlínte do Thuismitheoirí
 • Leabhair Curaclam - moltaí do rannpháirtíocht na dtuismitheoirí
 • Your Child in the Primary School. Tips for Parents. INTO, Homework p24.
 • "The Essential Parents Guide to the Primary School Years" - Brian Gilsenan 

 Suímh Idirlín

 

SDPS

www.sdps.ie

 

DES

www.education.ie

 

NCCA

www.ncca.ie

 

PCSP

www.pcsp.ie

 

INTO

www.into.ie

 

IPPN

www.ippn.ie

 

NPC Primary

www.npc.ie